070-3271600 info@architectenburovanvliet.nl

Stappenplan nieuwbouwprojecten

Hoe realiseer je je droom?

Om je droom te realiseren, een nieuw bedrijfspand of een nieuw woonhuis, doorloop je een aantal stappen. Wij hebben deze voor nieuwbouwprojecten globaal in 4 fasen geknipt en hieronder gevisualiseerd en nader toegelicht. De genoemde doorlooptijden zijn indicatief. Bekijk hier ons  stappenplan nieuwbouwprojecten .

Stappenplan en indicatie doorlooptijd nieuwbouwproject

Toelichting stap 1 en 2: Ontwerpfase.

De ontwerpfase behelst het maken van een globaal schetsontwerp en het afstemmen van de wensen van de opdrachtgever op het ontwerp. Als het ontwerp in grote lijnen akkoord is, dan worden de ideeën (het (ver)bouwplan) voorgelegd aan de gemeente middels een Aanvraag Vooroverleg procedure. Tijdens een Vooroverleg met de Welstandscommissie wordt bekeken of het plan haalbaar is voor het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning.

Toelichting stap 3: Vergunningfase

Als de Welstandscommissie akkoord is kan het ontwerp nader uitgewerkt worden tot tekeningen voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Deze tekeningen zijn dan al behoorlijk gedetailleerd. Een omgevingsvergunning wordt via het digitaal loket van de gemeente, het Olo, aangevraagd namens een opdrachtgever. Een omgevingsvergunning behelst alle vergunningen die nodig zijn om te mogen/kunnen gaan bouwen op een bewuste kavel. Dit kan soms ook een watervergunning of kapvergunning zijn.

Toelichting stap 4 Aanbestedingfase

Als de vergunning is verleend kunnen de tekeningen nader uitgewerkt worden tot bestektekeningen. Samen met de opdrachtgever worden keuzes gemaakt over (bouw)materialen, kleuren en de mate van afwerking. Maar ook een elektraplan wordt opgesteld en zaken als een warmtepomp of installaties worden besproken. Alles wordt in een materiaal- en afwerkstaat vervat. Met dit hele pakket aan informatie kan dan een aannemer naar keuze worden benaderd voor een offerte/begroting.

Toelichting stap 5 Bouwfase

Als de aannemer is gekozen en een aannemerscontract is opgesteld, worden er Bouwuitvoeringstekeningen uitgewerkt. Ook eventuele instructies voor de aannemer en detailtekeningen volgen. De aannemer heeft zelf een eigen projectleider, die op de bouw alle technische zaken van de uitvoering controleert conform bestek. Wij kunnen deze ‘directievoering’, indien gewenst, aanvullen en namens jou als opdrachtgever, de bouwlocatie regelmatig bezoeken en controleren op de punten waar afspraken met jou over zijn gemaakt. Wordt het juiste bouwmateriaal gebruikt, wordt eventueel meer- of minderwerk goed uitgevoerd volgens plan/ontwerp etc.?  Tot slot lopen we mee met de oplevering om alle punten nogmaals voor jou te checken.

Al met al behelst dit grote avontuur een lang traject van minstens een jaar waarin wij een intensieve samenwerking met jou aangaan om je droom te realiseren.